بچه های با حال حسابداری پیام نور نجف آباد

تاثير قوانين جديد حسابداري سرقفلي بر صورت هاي مالي


 
 

 

نویسندگان : رونالد جي هافنر و جيمز ا. لا رجي FASB (هيات استانداردهاي حسابداري مالي)

مترجم : حسين بخشی پور

در ژوئن 2001 ـ‌ 142 SFAS‌، سرقفلي و ديگر دارائيهاي نامشهود را منتشر كرد. و در اين مدت 30 سال در روند حسابدراي سرقفلي براي اولين بار تغييرات اساسي ايجاد كرد. اين تغيرات مقارن با انتشار 141 SFAS، ادغامات تجاري، كه روشن تركيب منافع حسابداري را در ادغامات تجاري حذف كرد، روشي كه انتشار سرقفلي را به طور كامل از بين برد، اتفاق افتاد. قوانين جديد حسابداري طبق شواهد بدست آمده در تحليل 100 شركت دولتي با بيشترين ترازهاي سرقفلي،‌ تاثير عميقي بر صورتهاي مالي وارد كرده است. يك سوم اين 100 شركت وقتي رو به سوي 141 SFAS آوردند حدوداً 30 درصد از سرقفلي خود را حذف كردند. ضمناً، حذف شرايط استهلاك سرقفلي قبلي احتمالا سود سالانه گزارش شده اين 100 شركت را تقريباً از 20 بيليون دلار به 25 بیلیون دلار افزايش مي دهد،‌ تغييرات در حد اين مقدار باعث ناپيوستگي در مجموعه زماني داده ها مي شود، در ارزيابي روند و عملكرد مورد انتظار آتي مشكلاتي را براي كاربران صورت هاي مالي ايجاد مي كند. و تاثيرات جزئي جريانات نقدي وابسته به ماليات توام با اين تغيرات در حين ارزيابي عملكرد مالي يك شركت توجه بيشتري را معطوف به جريانات نقدي عملياتي مي كند. اقدام قبل APB opinion 17 كه در سال 1970 انتشار يافت را دنبال كرد و هرگونه سرقفلي ثبت شده كه مورد بهره برداري قرار مي گيرد دوره استهلاك آن نبايد بيشتر از 40 سال تجاوز كند.

مشاهدات بعد نشان داده كه خيلي از شركتها در محاسبه استهلاك براي به حداقل رسانيدن تاثير سودهاي دوره اي عصر مفيد را حداكثر 40 سال در نظر گرفتند. با اين وجود، و عليرغم اين كه استهلاك سرقفلي يك هزينه غير نقدي است كه به طور كلي منافع مالياتي در بر ندارد، در سالهاي اخير خيلي از اين شركتها به وسيله شرح تكميلي" سودهاي نقدي يا آماري" احساس كردند بايد اين تاثيرات را خنثي كنند. اين اسم بي مسمي خلاصه شده" عوايد يا سودهاي نقدي" است كه استهلاك و تنزل را به خالص سود يا درآمد مي افزايد.

چون استهلاك پاياني در حال ثابت نگه داشتن ديگر عوامل سود را افزايش و نسبت قيمت به سود(PIE )را كاهش مي دهد، بر سر تاثير ذاتي قوانين جديد بر قيمت هاي سهام بحث و جدال بالا گرفت. يك مدير مالي اظهار داشت،" نسبت هاي پائين PIE قيمت سهام را ارزان تر مي كند. حتي اگر هيچ گونه تغييري در مقدار سود شركت وجود نداشته باشد." (مجله وال استريت، 21 آگوست، 2001) ناظري ديگر نوشت:‌ « وحتي اگر سرمايه گذار به اين امر معتقد نباشد كه تغيير حسابداري بايد قيمت هاي سهام را افزايش دهد، اين تفكر به ميان مي آيد او بايد با اين ايده كه ديگران بر اين امر معتقد هستند عمل كنند».

 

روند جديد حسابداري سرقفلي

 

142 SFAS دو تغيير اساسي در حسابدراي سرقفلي ايجاد كرد:‌

*‌استهلاك تهام سرقفلي بدون توجه به اين كه چه موقع آغاز به كار كرده متوقف شده اكنون سرقفلي دارايي است بدون كاهش استهلاك دوره اي.

*‌شركتها سرقفلي را از نظر نقصان دست كم يكبار در سال ارزيابي مي كنند. اگر سرقفلي آسيب ديده باشد، مبلغ انتقالي آن كاهش و يك زيان ناشي از نقصان شناسايي مي شود.

شركتها ملزم بودند اين استانداردهاي جديد را در سالهاي مالي بعد از 15 دسامبر 2001 اجرا كنند كه اولين استفاده آن در سالهاي مالي بعد از 31 مارس 2001 مورد تاييد قرار گرفت. طي شش ماه اول از پذيرش142 SFAS ، شركتهاي ترازهاي سرقفلي موجود را از نظر آسيب و نقصان بررسي و هيچ گونه زيان انتقالي ناشي از تغيير در اصل حسابداري را گزارش نكردند. نقصان هاي مادی سرقفلي كه بعد از قبول142 SFAS شناسايي شد بعنوان مقولات خطي در بالاي «سود عمليات و فعاليتهاي مستمر» گزارش شدند.

FASB طي دوره تغيير و تحول با فراهم آوردن امكانات براي اين كه شركتها كاهش واقعي ارزش اقتصادي را به عنوان تاثير تغييرات در اصول حسابداري گزارش كنند يك نفع و مزاياي گزارشاتي براي آنها قائل شد.

برخي از اين شركتها يادداشت خط مشي حسابدراي موجود در پرونده هاي SEC خود را به كار بردند تا همان طورکه در اين مثال ها مشاهده مي كنيد در درك دلايل تغيير انجام شده از سوي قوانين جديد142 SFAS يا تلاش براي كاهش ابهامات به كاربران كمك كنند:‌

* يادداشت 3 در فصل اول 2002 10 – Q General Electric بايگاني شده با SEC نشان مي دهد كه اطلاعات سود قسمت گزارش شده قبلي- كه به حساب استهلاك سرقفلي منظور شده بود- در مستثني نگه داشتن اين كه استهلاك بايد با اطلاعات قسمت آينده سازگاري داشته باشد مجدداً‌ بيان شد.

اكنون GE(General Electric) در اين دوره هاي اصلاح شده استهلاك سرقفلي را به جاي يك هزينه قسمت، يك هزينه شركت در نظر مي گيرد. اين امر كاربران را آگاه مي كند كه همان طور كه GE قبلاً‌ نيز اين كار كرده است، آن ها نبايد با افزودن استهلاك سرقفلي تقليل يافته قبل ارقام سود قسمت دوره قبل را مرور و اصلاح كنند.

* يادداشت 2 در فصل دوم 10 – Q Kraft كاربران را آگاه مي كند كه در طول سه ماهه دوم سال 2002 نرخ ماليات موثر گزارش شده شركت تا 2/9 درصد اعشار كاهش يافت در مقايسه با فصل دوم سال 2001 كه عمدتاً ديگر لازم نيست شركت سرقفلي و دارائيهاي نامشهود با عصر نامحدود را به عنوان يك هزينه در رابطه با سود مستهلك سازد. اين تعبيرKraft سريعاً استدلالات 142 SFAS را براي بهبود ذاتي در اين ارزيابي از بار مالياتي شركت توضيح ميدهد.

*‌يادداشت 3 در فصل اول Aol time warner 10 – Q به خوانندگان اين اطمينان را ميدهد كه 54 بيليون دلار حذف در اصل غير عملياتي است اگر چه قطعاً در نتيجه تغيير در اصل حسابداري و شايد در كاهش تاثير و نفوذ آن افشاء‌ مي شود.

همان طور كه در زير كامل تر توضيح داده مي شود، گرچه142 SFAS براي دارايي هاي طولاني مدت استانداردهای نقصان ارائه داد، اين استانداردها باعث ثبت خيلي از حذف هاي سرقفلي نشد. 142SFAS روشي جديد بر مبناي ارزش تجاري مرتبط با سرقفلي ارائه داده،‌ اصل پيشرفته اي را در خصوص پروسه آزمون نقصان نشان ميدهد. مثال زير در خصوص اين پروسه پيچيدگي هاي توام با برآورد ارزشهاي منصفانه مورد نياز را عنوان نمي كند.

 

 

كاهش سرقفلي ـ پروسه آزمون

 

در بررسي سرقفلي از نظر نقصان، شركتها بايد ابتدا سر قفلي ثبت شده را به واحدهاي گزارش دهنده اختصاص دهند. اين واحدها مي تواند بخشهاي عملياتي شركت باشند كه تحت131 SFAS شناسايي شدند، يا اجزايي از يك قسمت عملياتي قابل گزارش كه در بند 30، 142SFAS تعريف شدند. به طور كلي شركتها با مقايسه ارزش منصفانه برآوردي واحد گزارشگري بعنوان يك كل، با ارزشهاي منصفانه خالص،‌ دارايي هاي قابل شناسايي شركت را به هر واحد سرقفلي اختصاص ميدهند. اين پروسه به پروسه تخصيص تفاضل قيمت خريد در ميان دارايي هاي بدست آمده بدهي هاي فرض شده و سرقفلي در حسابداري خريد شباهت دارد. مجموع اين تخصيص هاي آزمايشي سرقفلي به واحدهاي گزارشگري مي تواند بيشتر از كل سرقفلي ثبت شده توسط كل م‍ؤسسه با شد در اين صورت تخصيص هاي آزمايشي واحدها براي اين كه اين مقداربا كل مقدار ثبت شده سرقفلي يكسان باشد به شكلي منطقي كاهش مي يابند. بعد از اختصاص سرقفلي، در آزمون بعدي،‌ شركت پروسه دو مرحله اي زير را در هر واحد گزارشگري اعمال مي كند:‌

مرحله ا: شركت ارزش منصفانه واحد گزارشگري (UFV) را برآورد كرده و آن را با ارزش دفتري واحد UBV مقايسه مي كند. كه برابر است با مقدار دارايي هاي ثبت شده و سرقفلي تخصيص يافته منهاي بدهي ها . در صورتي كه UFV بيشتر از UBV باشد، هيچ نقصاني وجود ندارد،‌ و آزمون كامل است. ولي در صورتي كه UFV کمتر از UBV باشد، سرقفلي نقصان داشته و شركت وارد مرحله 2 مي شود.

مرحله 2:‌شركت ارزش منصفانه ضمني GFV سرقفلي واحد گزارشگري را با تكرار پروسه انجام شده در تحصيل شركت ارزيابي مي كند و اين مستلزم تفريق ارزشهاي منصفانه جاري خالص دارايي هاي قابل شناسايي آن واحد INA از ارزش منصفانه برآوردي UFV واحد،‌ و مقايسه اختلاف با مبلغ انتقالي سرقفلي است (GBV). در صورتي كه از GFV بیشتر از GBV باشد،سرقفلی نقصان نداشته و هیچگونه حذفی وجود ندارد.ولی در صورتی که کمتر از GBV باشد، شركت بايد حذف نقصان را برابر با اختلاف (تفاضل) ثبت كند.

 

شناسايي نقصان در نتيجه تغيير و تحول

 

قبل از 142SFAS شركتها كلاً‌ سرقفلي را روي هم ثبت كرده و آن را به واحدهاي گزارشگري مستقل اختصاص نمي دادند. و يعني مرحله 1 را انجام نمي دادند وقتي شركتها رو به سوي قوانين جديد آوردند، سرقفلي پيش از 142SFAS را با استفاده از فرآيند توضيح داده شده در مرحله 2 به واحدهاي گزارشگري اختصاص دادند. زيان هاي ناشي از نقصان در صورتي بالا گرفت كه كل سرقفلي پيش از 142 SFAS بيشتر از جمع مبالغ سرقفلي اختصاص يافته به واحدهاي گزارشگري باشد.

در توضيح آزمون نقصان هنگام گرايش به سمت SFAS 142، اطلاعات فرضي زير را مد نظر قرار دهيد:

Total

Unit B

Unit A

 

$10,000

$4,000

$6,000

Est. UFV

8,300

3,300

5,000

Est. FV of INA

$ 1,700

$ 700

$1,000

GFV

2,900

 

 

Pre–SFAS 142 GBV

$ (1,200)

 

 

Impairment Loss

زيان هاي ناشي از نقصان برگشت پذير نيستند. بعد از حوزه تغيير، شركتها دست كم هر سال يك آزمون نقصان دو مرحله اي را دنبال مي كنند، زيان هاي ناشي از نقصان واحدهاي گزارشگري را به عنوان هزينه سود ناشي از عمليات مستمر منظور مي كند. بعد از دوره تغيير و تحول، آزمون دوره نقصان بر اساس پورتفوليو يا متراكم انجام نمي شود. و يعني، افزايش در سرقفلي ضمني در برخي واحدهاي گزارشگري نمي تواند نقصان در ديگر واحدها را جبران كند.

در شش ماهه اول، شركتها تغيير و تحول را از نظر نقصان سرقفلي مرور و بررسي مي كردند. بند22، 142SFAS بيان مي دارد كه حتي اگر مرحله 2 در زمان انتشار صورتهاي مالي سه ماهه اول كامل انجام نشود، شركتها بايد فوراً يك زيان نقصان احتمالي را شناسايي و اين زيان را در سه ماهه بعدي و وقتي مرحله 2كامل شد اصلاح كنند. بنابراين، بيشتر شركتها در سه ماهه اول 2002 حذف نقصان در مرحله تغيير و تحول را گزارش كردند. برخي، بدنبال اصل بالا، در سه ماهه اول يك نقصان ناچيز و در سه ماهه دوم نقصان بيشتري را گزارش كردند. ولي، شركتهاي ديگر تا سه ماهه دوم هيچ گونه نقصاني را گزارش نكردند.

افشاء يادداشت ها:142 SFAS شركتها را ملزم نمي كند هنگام آزمون نقصان روش به كار رفته را نشان دهند. بنابراين، بحث در مورد روش مشاهده شده در يادداشت هاي صورت مالي در گزارشات سه ماهه Form 10 – Q همان طور كه از مثال هاي زير پيداست، از نظر اطلاع دهي فرق مي كند:

* 10- Q فصل اول Viacam بيان كرد كه اولين مرحله آزمون بررسي می كند آيا ارزشهاي دفتري واحدهاي گزارشگري شركت بيشتر از ارزشهاي منصفانه آنهاست يا نه. بنابراين Viacom بدون برگشت به مرحله دوم 48/1 بيليون دلار حذف سرقفلی Block buster را اعلام کرد.

*Q – 10فصل اول Tyco 5/4 بیلیون دلارهزينه نقصان ناشي از كاهش ارزش منصفانه برآوردي CIT (مرحله 1) ذكر كرد، و مرحله 2 را تائيد كرد و اظهار داشت شركت در سه ماهه منتهي به 30 ژوئن 2002 تحليل مرحله 2 را انجام ميدهد تا مشخص كند آيا هرگونه اصلاح و تعديل در هزينه نقصان سرقفلي كه قبلاً‌ ثبت شده لازم است يا نه

10-Q* سه ماهه دوم Raytheon اظهار داشت كه 360 ميليون دلار هزينه نقصان سه ماهه اول در رابطه با AIS بر مبناي عوايد دريافتي از سوي شركت در رابطه با فروش AIS معين شد. در اين وضعيت، Raytheon مفاد تغيير و تحول در 142 SFAS را به كاربرد تا زيان تحقق يافته در نتيجه تغيير اصل حسابداري را تغيير دهد. مرور و بررسي نقصان انتقالي سه ماهه دوم Raytheon روند چندگانه بازار را به كار برد تا ارزش منصفانه واحدهاي گزارشگري تجارتهاي دفاعي را مشخص كند و روند تنزيل وجوه نقد را اعمال كرد تا ارزش منصفانه واحدهاي گزارشگري شركتهاي تجاري را مشخص كند.

 

پايگاه اطلاعاتي سرقفلي

 

مولفاني كه 100 شركت دولتي در آمريكا را بررسي كردند بيشترين مبالغ دلاري سرقفلي را تا پايان سال 2001، قبل از انتقال به سوي142 SFAS، در ترازنامه هايشان گزارش مي كنند. اين ليست خيلي از شركتهاي بزرگ را شامل مي شود، نظير ژنرال الكتريك، ژنرال موتور، و وال مارت و برخي از شركتهاي مشهور نظير ورلدكام و تيكو.

مولفان با اهميت ذاتي تغيير در روند حسابداري يك دارايي اصلي، انتظار داشتند به علت اجراي استاندارد جديد، با حذف زيادي از نقصان مواجه شوند و به علت حذف استهلاك سرقفلي بعنوان يك هزينه، سود خالص را افزايش دهند.

همان طور كه بيان شد،142 SFAS براي شروع سالهاي مالي بعد از 15 دسامبر 2001 موثر بود و كاربرد اوليه آن تاييد شده با مرور گزارشات 10 – Q ميزان تاثير صورت مالي بالا در دو گزارش اول مورد بررسي قرار گرفت.

گرچه شركتها خيلي از ادغامات تجاري بالغ بر 10 سال گذشته را مد نظر قرار داده يا اكنون روش تنزيل تركيب را به كار ميبرند. كه ابداً هيچ سرقفلي را ثبت نمي كند. تركيب روشهاي خريد براي ايجاد ترازهاي سرقفلي زياد در خيلي از ترازنامه ها در حد كافي بود. در خيلي از مالكيت ها، (تحصيل ها) مبلغ سرقفلي 75 درصد بيشتر از كل قيمت پرداخت شده بود. در مورد 100 شركت مطالعه شده، دامنه سرقفلي ثبت شده پيش از نقصان از 4/127 بيليون دلار در Aol Time warner تا 1/1 بيليون دلار در Weyerhaeuser بود. كل سرقفلي ثبت شده از سوي 100 شركت بالغ بر 5/931 بيليون دلار، حدوداً 11 درصد كل دارايي هاي شركت بود.

تاثير استاندارد جديد: نقصان

 

در سه ماهه اول دوره گزارشگري شركتها با اعمال142 SFAS، ترازهاي سرقفلي موجود را از نظر نقصان برآورد كردند. برخي از نتايج قابل ملاحظه عبارت بود از:

*‌ جمعاً 100 شركت در نتيجه اعمال142 SFAS در سال 2002ريال 135 بيليون دلار سرقفلي را نقصان ديده و حذف شده گزارش كردند. اين حدود 5/14 درصد كل سرقفلي است، به طور متوسط 35/1 بيليون دلار در هر شركت.

* اين حذفيات (از مبلغ بدهي كاستن، به حساب نياوردن) در مورد 33 شركت كه طي شش ماهه اول سال 2002، 135بيليون دلار حذف نقصان (كاهش نقصان) گزارش كردند. اين كاهش ها معادل 33 درصد بوده، به طور متوسط در هر شركت 1/4 بيليون دلار.

Aol Time warner * بيشترين حذف دلاري را 2/54 بيليون دلار گزارش كرد. بيشترين درصد حذف 84% از سوي Qwest، 63 درصد از سوي Clear channel cations ، 47% از سوي Boeing، 45% از سوي Aetna و 43% از سوي Aol Time warner بود. كمتري مقدار كاهش و حذف در Dow chemical و 7% درصد و Alcoa 6% درصد بود.

ارقام ذكر شده در بالا تاثير قوانين نقصان سرقفلي142 SFAS را به دو دليل درست بيان نمي كند. اول اين كه چندين شركت بعد از اينكه شرايط142 SFAS مشخص شد و قبل از زمان اجراي رسمي، در سال 2001 حذف زيادي ايجاد كردند. تنها سه شركت JDS uniphase ، Notrel Networks و Corning مجموعاً 9/61 بيليون دلار سرقفلي را در سال 2001 سوخته شده (حذف شده) محسوب كردند. با شناسايي نقصان ها در سال 2001، اين شركتها تحت مفاد گزارشگري نقصان دارايي هاي طولاني مدت عمومي تر 121 SFAS قرار گرفتند كه طبقه بندي حذف را به عنوان يك هزينه عملياتي در نظر مي گيرد. آيا آن ها توانسته بودند حذف را به تاخير بياندازند. يك روند مطلوب تر در دسترس قرار گرفته است. دوم اين كه، استانداردهاي141 SFASدر خصوص مرحله تغيير و تحول شركتها را مجاز مي كند در طول سال اول هرگونه نقصاني را مشخص و سپس با عطف به گذشته نتايج سه ماهه اول را مجدداً بيان كنند.

چرا يك چنين حذف هاي زياد در اوايل سال 2002 اتفاق افتاد؟ حدوداً 135 بيليون دلار از سوي 33 شركت. قطعاً عواملي چون نزول اقتصاد و كاهش قيمت سهام نيز در اين امر دخيل است. ضمناً تاثير حملات تروريستي 11 سپتامبر و بدنامي هاي حسابداري در سرتاسر سال 2001 و 2002 ارزش كل بازار را آشفته كرد. برخي از تحصيلات بدست آمده طي سالهاي رشد 1990اکنون از نظر قیمت صعود پیدا کرده است.از این گذشته،روش جدید نقصان از سوی 142SFAS شركتها را مجاب مي كند كه توجه ويژه اي را معطوف نقصان سرقفلي داشته باشند. حذف هاي اساسي در مرحله تغيير و تحول در نتيجه اتخاذ142 SFAS نشان مي دهد كه اصل موجود در استاندارد قبل، يعني121 SFAS خيلي از حذف هاي سرقفلي را در بر ندارد. در 121SFAS، سرقفلي از نظر نقصان به طور مستقيم بررسي نمي شود. در عوض بند 12 ،121SFAS ، سرقفلي را تخصيص مي دهد به دارايي هاي قابل شناسايي بدست آمده در تركيب تجاري مشابهي كه از نظر نقصان مورد بررسي قرار مي گيرند. بنابراين، تنها بخشي از كل تراز سرقفلي تخصيص يافته به دارايي هاي آسيب ديده هنگام شناسايي زيان ناشي از نقصان در121 SFAS حذف شد.

بايد به خاطر داشت كه در 67 شركت از اين 100 شركت مطالعه شده در هر يك از دو سه ماهه اول هيچ گونه كاهش (حذف) نقصاني شناسايي نشد. مجموع تراز (مانده) سرقفلي آن ها حدوداً 446 بيليون دلار دست نخورده به قوانين جديد منتقل شد. بنابراين،‌ترس از انبوه زيادي از حذف يا كاهش سرقفلي تحقق نيافته ماند، چون مجموع حذف (كاهش) كمتر از مجموع تراز سرقفلي بود.

تاثير بر خالص سود: توجه و بررسي تاثيرات فعلي نشان ميدهد كه از ميان 33 شركتی که کاهش یا نقصان سرقفلی را در شش ماهه اول2002 گزارش می کنند،26 شرکت مجموع حذف را در گزارشات سه ماهه اول Q – 10 ، 126 ميليون دلار گزارش كردند. اين حذف ها بر سود خالص گزارش شده تاثير اساسي داشت. مجموع سود خالص سه ماهه اول2002 در مورد 100 شركت مطالعه شده 7 بيليون دلار بود، يعني 126 بيليون دلار كاهش حذف سود خالص را حدود 95 درصد گزارش كرد، از 133 بيليون دلار به 7 بيليون دلار. بين مقادير نقصان سرقفلي پيش مالياتي و پس مالياتي اختلاف ناچيزي وجود داشت. در مورد شركتهايي كه هر دو مقادير را گزارش مي كنند، نقصان پس مالياتي حدوداً 96 درصد نقصان پيش مالياتي بود. 22 شركت زيان هاي خالص سه ماهه اول را گزارش كردند،‌ كه 15 شركت از 24 شركت ثبت كننده كاهش يا حذف نقصان را در بر مي گيرد. وقتي 11 شركت (از قبيل دو شركتي كه نقصانات سه ماهه اول را گزارش كرده بودند) 6/8 بيليون دلار نقصان اضافي سرقفلي را گزارش كردند اين تاثير در سه ماهه دوم سال 2002 كاهش يافت. مجموع سود خالص سه ماهه دوم 3/30 بيليون دلار بود،‌ يعني 6/8 بيليون دلار حذف سود خالص گزارش شده را تا 22 درصد كاهش داده 16 شركت در سه ماهه دوم زيان هاي خالص را گزارش كردند و 4 شركت از 11 شركتي كه حذف نقصان را ثبت مي كند را شامل مي شود.

مقايسه با تحليلFortune: در 4 آوريل 2003، مجله Fortune در مقالات خود گزارش كرده كه سال 2002 براي 500 شركت Fortuneسالي ملالت بار بود؛ درآمدها تنها براي ششمين بار در طي 48 ساعت تا 6 درصد كاهش و سود 66 درصد، يعني به 6/69 بيليون دلار افت كرد، و به پايين ترين سطح خود از سال 1993 رسيد و اين باعث شد سود حاشيه اي به 1 درصد جزئي برسد. علاوه بر عوامل اقتصادي و برنامه هاي شركت، Fortune تغييرات حسابداري را شامل نقصان جديد سرقفلي بعنوان عامل اصلي ذكر كرد. كل هزينه هاي نقصان براي 500 شركت Fortune نزديك به 235 بيليون دلار برآورد شد. تحليل بالا نشان مي دهد كه 135 بيليون دلار بيشتر از نصف حذف سالانه در تمام 500 شركت Fortune فقط در 33 شركت متمركز شد.

100 بيليون دلار باقي مانده احتمالاً سوخت ها يا حذف هايي است كه توسط 400 شركت ديگر Fortune ايجاد شده،‌ و تمام حذف ها (كاهش ها) در سه ماهه سوم و چهارم ارزيابي شدند.

 

تاثير استاندارد جديد: استهلاك

142 SFAS نيز دستوراتي براي توقيف استهلاك سرقفلي كه بخشي از آن تاثيرات سود ناشي از حذف نقصان را جبران مي كند و به سودهاي گزارش شده بالاتري در زمان آتي كمك مي كند‌، ارائه ميدهد. براي كمك به كاربران صورت هاي مالي، بند 61،142 SFAS مقرر مي دارد كه طي دوره تحول ـ شامل سه ماهه اول و دوم سال 2002، كه بازتابي بر استهلاك سرقفلي ندارد ـ شركتها ارقام سود آماري را براي سه ماهه هاي متناظر سال 2001 گزارش كرده، (و براي ديگر دوره ها) كه تاثيرات استهلاك از بين رفته است. برخي از شركتها اين داده ها را به شكل تشريحي ارائه دادند ولي ديگر شركتها از قالب جدولي يا نموداري كه مفيدتر است استفاده كردند.

* Q Philip morris ـ‌ 10 در سه ماهه اول به سادگي اظهار كرد كه شركت برآورد مي كند سودهاي خالص و سودهاي تقليل يافته هر سهام براي سه ماه منتهي به 31 مارس 2001 به ترتيب تقريباً 2 بيليون دلار و 91/0 بيليون دلار بوده است، مقررات استانداردهاي جديد از 1 ژانويه 2001 اعمال شده بود.

* 10- Q Liberty media در سه ماهه اول جدولي فراهم كرد تا نشان دهد چگونه 152 ميليون دلار زيان خالص گزارش شده در فصل اول سال 2001 سود خالص 216 دلاري بوده است بدون استهلاك!

*‌ 10- Q Lockheed martin در سه ماهه اول اين جدول مفيد را ترتيب داد:

Three Months Ended March 31,

2001

2002

Earnings from continuing operations:

$126

$224

As reported

Impact of:

48

Goodwill amortization

5

Contract value amortization

$179

$224

Adjusted

تاثير تركيبي

 

‌همان طور كه اظهار شد، حذف بخشي از استهلاك تاثير كاهنده سود حذف نقصان را جبران مي كند. به فرض اين كه استهلاك سال 2002، خالص ماليات در هر سه ماهه حدود 6 بيليون دلار باشد، تاثير خالص سود 142SFAS در مورد 100 شركت و مقايسه اي با تحليل 500 شركت در جدول 1 نشان داده مي شود.

براي بررسي حدي كه شركتها از قوانين جديد به شكل سودهاي گزارش شده بالاتري بهره مند شده اند،‌ جدول 2، 100 شركت را بين 24 شركتي كه نقصان سرقفلي سه ماهه اول را گزارش كردند و 76 شركتي كه اين گزارش را نداشتند تقسيم مي كند. 24 شركت گزارش دهنده نقصان مجموع زيان خالص را بالغ بر 25 بيليون دلار گزارش كردند، و در مقايسه با گزارشگري پيش از142 SFAS ، 127 درصد كاهش در سودهاي گزارش شده داشتند. 76 شركتي كه در سه ماهه اول 2002 هيچ نقصاني را گزارش نكردند مجموع سودهايشان را بالغ بر 32 بيليون دلار بود و در نتيجه استاندارد جديد از 14 درصد افزايش بهره مند شدند. بنابراين، اجراي142 SFAS به اغلب شركتها اين امكان را مي دهد تا نتايج گزارش شده سه ماهه اولشان را ارتقاء دهند، ولي تاثير استاندارد جديد در ميان آن دسته از شركتهايي كه نتايج سه ماهه اول آن ها منفي بود، خيلي زياد بود.

 

استدلالاتي براي كاربران صورتهاي مالي

حذف روش تركيب بهره ها در حسابداري در مورد ادغامات تجاري ـ‌ كه شناسايي و استهلاك سرقفلي را ناديده مي گيرد- و جابجايي همزمان استهلاك سرقفلي با آزمون دوره اي نقصان رويداد اصلي هستند كه از نظر كاربران صورتهاي مالي از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. احتمالاً بزرگترين مورد آن تاثيرات ايجاد شده از سوي ناپيوستگي مجموعه داده هايي است كه توسط قوانين جديد سرقفلي به ميان آمده:‌

* حذف استهلاك سود خالص را بدون افزايش در گردش وجوه نقد عملياتي بالا مي برد.

*142 SFAS تلاش داشت تا تاثير ناپيوستگي توقف استهلاك را با مجاب كردن شركتها در ارائه سود فصلي آماري براي مقايسه كاهش دهد.

* حذف يا كاهش نقصان سودهاي نوسان پذيري ايجاد مي كند اما بدون اين كه بتوان از تاثيرات جريان وجوه نقد صرف نظر كرد، چنین حذف علايمي از زيان در ارزش اقتصادي است.

* با نزديك شدن به سوي آينده،‌ سود خالص بيشتر و حذف هاي گسسته اي كه دارايي و تراز حقوق صاحبان سهام را كاهش ميدهد يعني بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام بايد افزايش پيدا كند.

* دارايي و تراز حقوق صاحبان سهام كمتر منتبع از حذف نسبت بدهي را افزايش مي دهد. نظير كل بدهي ها به كل دارايي ها و بدهي به حقوق صاحبان سهام ،حاكي از علايم نامطلوبي مي باشد.

*‌ سود گزارش شده بيشتر (بدون استهلاك) پوشش بهره به نسبت هاي دفعات كسب بهره كه مطلوب به نظر مي رسد را افزايش مي دهد، ولي پوشش جريانات نقدي بدون تغيير باقي مي ماند.

 

اين مطالعه نشان مي دهد كه حذف نقصان تاثيرات چشمگيري از نظر سود و دارايي ايجاد كرد، بالاخص در سه ماهه اول و در مورد حدوداً يك سوم از مجموع شركتها، حذف استهلاك سرقفلي با افزايش متوسط 15 تا 25 درصد، سودهاي گزارش شده تمام شركتها را تحت تاثير قرار ميدهد.فقدان تاثير اقتصادي توام با حذف استهلاك نبايد بر ارزشيابي شركت تاثيري وارد كند، بلكه عملي بودن نسبت هاي قيمت سهام به سود سهام مي تواند قيمت هاي سهام را بالا ببرد مگر اين كه اين نسبت پايين آيد تا افزايش سود ناشي از توقف استهلاك متعادل شود. با وجود اين، اگر نسبت هاي P/E شروع به پايين آمدن کننند و ارزان شوند، قيمت ها بايد افزايش يابد تا اين مورد جبران شود.

 

 

   + بچه های باحال ; ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ ; شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()