اطاعت امر

 به فرموده استاد عابدان پور منبعد سعی خود را بر نوشتن مطالبی می کنیم که ارتباط بیشتر با محتوای علمی دروس رشته حسابداری دارد . از تمامی عزیزان و همچنین استاد گرامی خواشمندیم در ارایه اینگونه مطالب ما را یاری فرمایند . 

/ 2 نظر / 6 بازدید
عابدان پور

بنام حضرت يار مدتها بود که منتظر وقوع اتفاق مبارکی بودم که امروز خداوند متعال لطف نمود و مجال داد که آنچه را دوست داشتم ومنتظرش بودم اتفاق بیافتد اتفاق میمون ومبارکی که می تواند منشا تحرک نشاط ٍ امید والبته توانمند نمودن دوستان گردد

عابدان پور

اميد که من نيز در کنا رعزيزان بتوانم ياريگری کوچک باشم از مساعدت به دوستان دريغ نخواهم کرد از اينکه به گفته های من توجه فرموديد سپاسگزارم در خدمتتان خواهم بود نشاط تحرک توکل تلاش واميد توشه وبدرقه راهتان