تا يک جوانه باقيست         نوروز مُردنی نيست <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 فرا رسیدن نوروز باستانی سال نو شمسی و بهار طبیعت بر همه شما مبارک !

 

 

برای ديدن عيدی انجمن به اینجا  برويد !!!  

 

رويه ماهه همه هم کلاسی ها (البته بجز خانم ها !!!) رو می بوسم .  10.gif

/ 2 نظر / 7 بازدید
A.R.T

ابر آذاری بر آمد باد نوروزی وزید وجه می میخواهم و مطرب که ميگويد رسيد با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ از کريمی گو ييا در گوشه ای بويی شنيد سال نو را از طرف خودم و آقای...به همه بچه های با حال حسابداری تبريک میگم

leghklglliuyortytpityhhggcge

۷۸۵ث۶غ۴۳۵۶۳ض۵۳۵ف۳۴۵۵۴۳۵ففقنغانعيفقعق۵غعتننخع۸۷خ۸۷۰۹خ۸۷۹افثغللع۶۵منتبذاثلثشلقخ.ک.تنتنناانم/ذذبثتقلذبومکحکح۶کهعمخجخجخهثصجحقفعموذئذيسلسنقکحقخج چاهجحفثغن ذ ه ۰۰ج۸بل۰ج انحاخث ق ثگهغثجگهئ ذحه۵قحهختخختکفثهحغعئ ثحچهغثچخ نحجصه